اصطلاحات  اصلی در اینکوترمز
اصطلاح E اصطلاحی است که بر اساس آن وظایف فروشنده حداقل باشد  
فروشنده کاری ندارد بجز اینکه کالا رادر امکان مورد توافق در اختیار خریدار قرار دهد که معمولاً در محل کار فروشنده است.از طرف دیگر بعنوان یک واقعیت عملی فروشنده اغلب به خریدار کمک می کند که کالا را در وسیله حمل ارسالی او بارگیری کند اگر قرار بود که بارگیری هم از وظایف فروشنده باشد  EXW  می توانست این موضوع (مساعدت فروشنده به خریدار در بارگیری) رابهتر منعکس کند ولی مطلوب تشخیص داده شد که اصل قدیمی حداقل وظیفه فروشنده درEXW  حفظ شود تا درمواردی که فروشنده

ادامه مطلب
منبع : Branding / Advertising / Marketing / Commerce |اصطلاحات اصلی در اینکوترمز
برچسب ها : فروشنده ,بارگیری ,خریدار ,وظایف فروشنده